De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Zeist  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

In het centrum van Zeist mogen nieuwe gebouwen hoger dan de bestaande bebouwing zijn.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

Buurt- en belangenverenigingen moeten een plaats krijgen in wijkteams en zo kunnen meebeslissen over het budget voor hun wijk.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

De gemeente moet de hondenbelasting afschaffen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

In Zeist moet meer cameratoezicht komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

De reclamebelasting voor winkeliers in het centrum moet verdwijnen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen of hun winkel op zondag opengaat.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

De gemeente moet de toeristenbelasting afschaffen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

Zeist moet de gemeentelijke belastingen voor mensen met een inkomen tot 110 procent van de bijstand kwijtschelden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

De gemeente moet bezuinigen op kunst en cultuur.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

Zeist moet meer geld uittrekken voor het onderhoud van monumenten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

Mensen met een bijstandsuitkering moeten een tegenprestatie leveren, bijvoorbeeld als verkeersregelaar of onderhoudsman op sportvelden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

Als het geld van het Rijk voor zorgtaken onvoldoende is om de kwaliteit op peil te houden, moet de gemeente hier zelf ook geld in steken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

De gemeente moet meer geld in amateurkunst steken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

Alle nieuwe woningen moeten duurzaam en energieneutraal zijn, dus evenveel energie produceren als ze verbruiken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

Alle nieuwbouwprojecten moeten minimaal 30 procent sociale woningen omvatten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

Op de groene terreinen van zorginstellingen mogen geen nieuwe huizen komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

Voor iedere gekapte boom moet er binnen Zeist één terugkomen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

De gemeente moet parkeervergunningen voor schone auto’s goedkoper maken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

De sneltram moet vanuit de Uithof worden doorgetrokken naar het centrum van Zeist.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

De spoorwegovergang in Den Dolder moet open blijven als de fietstunnel klaar is, ook al kost dat de gemeente veel geld.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

De parkeertarieven in het centrum moeten omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

In Zeist mag de politie niet preventief fouilleren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

Wijken moeten eigen geld voor onderhoud en leefbaarheid krijgen en daar ook zelf over kunnen beslissen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

De gemeente moet vervuilende vrachtwagens voor laden en lossen uit het centrum weren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

De hoogte van de afvalstoffenheffing moet afhangen van de hoeveelheid afval die wordt aangeboden (diftar).

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

De gemeente moet ervoor pleiten dat de snelheid op de A28 tussen De Bilt en Soesterberg omlaag gaat naar 80 km per uur.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

Om meer geld voor de bestrijding van armoede te krijgen, moet de onroerendezaakbelasting (OZB) omhoog.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

Er moeten minder verkeersdrempels komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 29

Op het Marktplein mogen extra winkels komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 30

Cafés en restaurants moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open en dicht gaan.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Zeist vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 


   
D66  
VVD  
PvdA  
CDA  
GroenLinks  
Seyst.nu  
CU SGP  
SP  
Nieuw Democratisch Zeist  
   
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Laat alleen de stellingen zien die ik belangrijk vind

Mijn mening

 

Hoe zijn de meningen in de gemeente verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  • Eens
  • Oneens
  • Geen van Beide
  • Sla deze vraag over
Totaal 0 deelnemers

Belangrijke onderwerpen

Totaal 0 Deelnemers

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal
Bouwhoogte
Wijkbudget
Hondenbelasting
Cameratoezicht
Reclamebelasting
Koopzondag
Toeristenbelasting
Belasting kwijtschelden
Kunst en cultuur
Monumenten
Tegenprestatie
Zorgtaken op peil
Amateurkunst
Energieneutraal
Sociale woningbouw
Zorginstellingen
Bomenkap
Parkeervergunning
Sneltram Uithof
Spoorwegovergang
Parkeertarieven centrum
Fouilleren
Wijken
Vervuilende vrachtwagens
Afvalstoffenheffing
Snelheidslimiet
OZB
Verkeersdrempels
Marktplein
Horeca

Deel dit resultaat

Volg ProDemos


 

Over ProDemos

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Minister Plasterk
bezoekt ProDemos
Den Haag: activiteiten op en rond het Binnenhof

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof. Jaarlijks worden hier duizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden ontvangen. Met rondleidingen, debatten, exposities, simulaties en cursussen leren zij meer over politiek, democratie en rechtsstaat.

In het land: samenwerking met gemeenten, provincies en rechtbanken

Om mensen bij de democratie en de rechtsstaat te betrekken werkt ProDemos in het hele land samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. ProDemos ondersteunt lokale initiatieven om burgers en openbaar bestuur met elkaar te verbinden.

Voor scholen: van politieke excursie tot kant-en-klaar lesmateriaal

Voor docenten die zoeken naar een levendige invulling van hun lessen maatschappijleer of geschiedenis heeft ProDemos een breed scala aan mogelijkheden: politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en divers lesmateriaal over actuele onderwerpen.

Kenniscentrum: een uitgebreid informatiebestand en doe-websites

ProDemos doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de democratie en de rechtsstaat. Ook geven we informatieve publicaties uit over de politiek, die vaak gratis te downloaden zijn. Op internet is ProDemos actief met digitale tools om de burger te betrekken bij politiek en besluitvorming. Bekende voorbeelden zijn de StemWijzer en de Begrotingswijzer.


Meer informatie: www.prodemos.nl

 
 

D66: Oneens

D66 is van mening dat er niet hoger gebouwd kan worden dan de bebouwing op Belcour op dit moment. Dit zijn verreweg de hoogste woningen in het centrum. Wij vinden wel dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met de schaarse grond. Het kan dus wel zijn dat er bij nieuwe projecten iets hoger worden dan de bebouwing er omheen. Voor D66 is het behoud van het gezellig dorpse karakter van Zeist wel heel belangrijk. En natuurlijk altijd in samenspraak en afstemming met de direct betrokkenen.

VVD: Oneens

Kwaliteit van bouwplannen staat voorop en plannen moeten passen binnen de omgeving. Zeist moet een dorp blijven en daarin past geen hoogbouw.

PvdA: Eens

De PvdA steunt de afspraak in raad dat in een enkel geval er aanleiding kan zijn om met hoogteaccenten hoger te bouwen dan die omgeving. In dat geval zal de ontwikkelaar met een heldere analyse moeten komen of het bouwplan past op die plek, op grond waarvan de raad een besluit kan nemen. Deze analyse is niet nodig wanneer de nieuwbouw als hoogteaccent één woonlaag hoger is dan zijn omgeving.

CDA: Eens

Het CDA-Zeist is tegen hoogbouw in het centrum van Zeist. Overigens is het CDA tegen bouwen voor leegstand. De bouwhoogte is vastgelegd in de Bouwvisie van Zeist. Deze is leidend als het gaat om hoe hoog er gebouwd kan worden.

GroenLinks: Oneens

Het centrum van Zeist is aantrekkelijk en leent zich niet voor hogere bebouwing. GroenLinks is wel voorstander van verdichting, maar op zo'n manier dat het passend is voor zijn omgeving. Door optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte kunnen we het groene buitengebied sparen. Het centrum is minder geschikt voor verdichting in de hoogte dan bijvoorbeeld de Zeister Warande.

Seyst.nu: Oneens

Ook dit is een belangrijk punt in het programma van Seyst.Nu. Geen hoogbouw in het centrum van Zeist, hoger dan de bestaande bouw.

CU SGP: Eens

Het is staand beleid in Zeist dat nieuwe gebouwen qua hoogte passend zijn bij hun omgeving. Dit is goed beleid en dient zo te blijven.

SP: Eens

Indien nodig mag er 1 verdieping hoger worden gebouwd dan de omringende gebouwen in diezelfde buurt. Dit moet wel in redelijkheid, een kerktoren is niet de norm wat de omringende bebouwing betreft. Het moet goed passen in die buurt.

Nieuw Democratisch Zeist: Oneens

NieuwDemocratischZeist is voorstander van verbetering van het centrum maar heeft bedenkingen tegen te grootse plannen en ambities, waaronder hoogbouw, die het monumentale dorpsgezicht van Zeist aantasten. NieuwDemocratischZeist is tegen het bouwen van nog meer winkels, die ook nog het geld moeten opleveren om de plannen te betalen. Dan maar minder ambitieus!

D66: Geen van beide

Meebeslissen over inzet geld voor hun wijk: ja, maar daarvoor hoeven ze niet in het wijkteam zitting te hebben. Daar worden onder andere persoonlijke kwesties van buurtgenoten besproken.

VVD: Oneens

Belangenverenigingen hebben zelf aangegeven dat ze dat vanuit hun onafhankelijke rol niet wenselijk achten. Die lijn steunt de VVD. Het gaat erom dat de wijkteams vooral goed bereikbaar zijn voor inwoners en hun belangenverenigingen. Onze inwoners en ondernemers moeten meer te zeggen krijgen over hoe zij willen wonen en werken. Dit gaat de VVD doen via door bewoners opgestelde wijkvisies. Bij de uitvoering speelt een wijkteam een belangrijke rol vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dus korte lijnen, goede aanwezigheid in de wijk en daadkrachtig in het oppakken van signalen uit de wijk.

PvdA: Eens

De PvdA wil verdere versterking van het wijkgericht werken met experimenten voor buurtbudgetten. Bewoners dienen betrokken te worden bij de beslissingen daarover.

CDA: Eens

Het CDA-Zeist vindt het belangrijk dat bewoners kunnen meebeslissen over hoe budgetten voor hun wijk worden besteed. Het is hun directe leefomgeving.

GroenLinks: Eens

Zeist kent op dit moment al wijkbudgetten. Dit blijkt goed te werken. GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners op deze manier invloed kunnen uitoefenen op hun directe woonomgeving. Het is goed als buurt- en belangenverenigingen mee kunnen praten over de besteding van de wijkbudgetten. Wel moet helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.

Seyst.nu: Eens

Wij als Seyst.Nu zijn het hier geheel mee eens en vinden dat de wijken over de financiën moeten kunnen mee beslissen. Bovendien hebben wij dit al in een vroeg stadium aangegeven in de gemeenteraad, waardoor dit al in een aantal wijken is gerealiseerd en de gemeenteraad heeft wijkbudgetten beschikbaar gesteld ten behoeve van de wijken en de wijkmanager naar aanleiding van een motie vanuit Seyst.Nu.

CU SGP: Geen van beide

Buurt- en belangenverenigingen verdienen een belangrijke plaats, ook in de wijkteams. Tot op zekere hoogte mogen zij meebeslissen, zie ook stelling 26. De verenigingen moeten dan wel de specifieke buurt vertegenwoordigen. Ook hebben de wijkteams een belangrijke rol in de besteding van de gelden.

SP: Oneens

Een goed contact tussen wijkteam en belangenvereniging is perfect, maar direct meebeslissen benadeelt alle buurten die niet hun eigen, actieve belangenvereniging hebben.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

Het Wijkgericht werken in Zeist is versterkt, maar nog steeds te bureaucratisch ingericht vanuit het gemeentehuis en te weinig in de wijk geworteld. Daarom kiest NieuwDemocratischZeist voor méér zeggenschap voor de buurten o.a. door vertegenwoordiging van buurt- en belangenverenigingen in het wijkteam en zeggenschap over de inzet van het wijkbudget voor de buurt.

D66: Oneens

De gemeente maakt kosten voor het opruimen van hondenpoep en het aanleggen en onderhouden van uitlaatstroken. D66 vindt het niet meer dan logisch dat de gebruiker/veroorzaker betaalt. Wel moet het zo zijn dat de belasting niet meer oplevert dan de kosten die de gemeente maakt.

VVD: Eens

De VVD wil de lasten voor haar inwoners zo laag en rechtvaardig mogelijk hebben. Hondenbelasting is ooit ingevoerd om de hondenpoep te bestrijden. Inmiddels is het een potje voor de algemene middelen geworden. Daarnaast hebben hondenbezitters sinds kort een verplichting om de poep van hun hond zelf op te ruimen. Vanuit dat oogpunt vindt de VVD de hondenbelasting niet rechtvaardig.

PvdA: Oneens

Ondanks dat veel hondenbezitters hun verantwoordelijkheid nemen, maakt de gemeente nog steeds kosten rond het opruimen voor hondenpoep. Hondenpoep is nog steeds een ergernis voor veel Zeistenaren. Daarom kan deze belasting niet verdwijnen.

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist is geen voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting. Het opruimen van uitwerpselen en verstrekken van zakjes kost de gemeenschap geld. Het is terecht dat mensen die een hond hebben hier dus ook voor betalen.

GroenLinks: Oneens

De vervuiler betaalt. GroenLinks vindt het daarom niet onredelijk dat de hondenbezitter bijdraagt aan de kosten van het schoonhouden van de straten en plantsoenen.

Seyst.nu: Eens

Wij van Seyst.Nu zijn het hier in principe mee eens. Maar als dit betekent dat het opruimen van de hondenuitlaatstroken wordt gestaakt (wordt nu gefinancierd vanuit de hondenbelasting) dan zullen we ons standpunt hierover heroverwegen. Omdat wij niet willen dat niet-hondenbezitters te maken krijgen met de overlast.

CU SGP: Oneens

In Zeist is altijd het principe gehuldigd dat de belastingen kostendekkend moeten zijn. De hondenbelasting is hierbij geen uitzondering.

SP: Eens

De hondenbelasting is veel te selectief. Veel hondenbezitters maken "hun eigen straatje" netjes schoon en daar heeft de gemeente geen omkijken naar. Slechts voor een kleine groep moet de gemeente optreden. Dat kan anders worden gefinancierd, bijvoorbeeld door meer controles en zo de pakkans bij overtredingen te vergroten.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

NieuwDemocratischZeist is voorstander van afschaffing hondenbelasting. Het is een verouderde belasting en de hondenbezitter is al verplicht de poep op te ruimen. Het bezit van een hond heeft naast een sociale functie en een bewegingsfunctie. NieuwDemocratischZeist vindt dat de hondencontroleurs beter op straat kunnen worden ingezet om toe te zien dat de opruimplicht wordt nageleefd.

D66: Oneens

D66 is niet voor cameratoezicht tenzij aan strenge voorwaarden is voldaan. Wij vinden dat de afweging door de gemeenteraad moet worden gedaan, evenals de evaluatie. Beide gebeuren onvoldoende, zo is onze ervaring. Daarom is de mening van D66: minder cameratoezicht dan nu, maar wel beter.

VVD: Eens

Een onveilig gevoel is de grootste inbreuk op iemands vrijheid. Onveiligheid, criminaliteit en overlast accepteert de VVD niet. Cameratoezicht geeft criminelen een gezicht. De pakkans van criminelen vergroot en er gaat een (bewezen) preventieve werking van uit. Een goed voorbeeld hiervan is het inzetten van cameratoezicht in de Bloemenbuurt om autobranden tegen te gaan. Tijdens de aanwezigheid van cameratoezicht is er geen autobrand meer geweest.

PvdA: Eens

De PvdA staat voor leefbare en veilige wijken en dorpen. Versterking van toezicht door toezichthouders, vrijwilligers uit de wijk en soms ook cameratoezicht zijn daarvoor belangrijk.

CDA: Eens

Het CDA-Zeist is een voorstander van cameratoezicht op risicoplekken. iedereen moet zich veilig voelen in Zeist.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks is niet tegen cameratoezicht, maar het moet dan het sluitstuk zijn van een bredere aanpak. Want naast handhaving ziet GroenLinks een belangrijke taak weggelegd voor preventie, bijvoorbeeld via het versterken van de sociale cohesie in de wijk. In een duurzame samenleving letten we op elkaar en elkaars kinderen. Dat voelt uiteindelijk beter dan door camera's in de gaten gehouden worden.

Seyst.nu: Eens

Seyst.Nu is het hier mee eens. Op diverse plaatsen krijgen wij nog steeds meldingen van overlast. Bewoners en horecaondernemers vragen om meer cameratoezicht, niet alleen in de uitgaansgebieden, maar ook in de wijken daaromheen. Voorbeelden zijn, dat er autobranden hebben plaatsgevonden, groot aantal inbraken in auto's en woningen en diefstal van fietsen. Ook bevordert dit de veiligheid van het uitgaanspubliek.

CU SGP: Eens

Waar nodig moet zeker cameratoezicht komen in Zeist. Dit om de vandalen aan te kunnen pakken en in de inwoners te beschermen. De privacy van mensen moet daarbij wel beschermd worden, onder meer door het onmogelijk te maken in woningen te kijken.

SP: Oneens

Cameratoezicht helpt alleen als ook daarbij direct een reactie van de politie volgt. Het zuiver alleen ophangen van camera's geeft schijnveiligheid en is een aantasting van de privacy. Meer controle door politie of BOA's is beter voor de preventie.

Nieuw Democratisch Zeist: Oneens

Iedereen moet zich thuis en veilig voelen in Zeist: in de woonbuurt, in het winkelgebied en in de bossen. Meer cameratoezicht geeft een ‘schijnveiligheid’. Echter, ook burgers hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze samenleving NieuwDemocratischZeist geeft daarom prioriteit aan het voorkomen en bestrijden van overlast: een lik-op-stukbeleid voor onruststokers en aanspreken van ouders.

D66: Oneens

De reclamebelasting komt geheel ten goede aan de winkeliers die de belasting moeten betalen. Samen besteden ze dit geld om het centrum van Zeist aantrekkelijk te houden. De belasting zorgt ervoor dat iedereen betaalt en iedereen profiteert. In het verleden is dat wel eens anders geweest en daarom is deze belasting ingevoerd. Wel is het zo dat het succes van de reclamebelasting staat of valt met het draagvlak onder de winkeliers.

VVD: Geen van beide

De reclamebelasting is ingevoerd op verzoek van de winkeliers in het centrum (centrummanagement). Dit geld is bestemd voor hun activiteiten en niet voor de gemeente. De VVD steunt het centrummanagement. Het is aan het centrummanagement en daarmee aan de winkeliers in het centrum zelf om te bepalen of de reclamebelasting in stand blijft of wordt afgeschaft. Reclamebelasting is geen doel op zich.

PvdA: Oneens

Met de reclamebelasting worden het centrummanagement en de activiteiten betaald, bedoeld om de samenwerking van ondernemers voor een meer levendig centrum te steunen. Dat is meer dan ooit nodig.

CDA: Eens

Het CDA-Zeist is tegen reclamebelasting. Winkeliers moeten zelf middelen regelen om activiteiten te organiseren. Dit is geen taak van de gemeente. Ook vindt het CDA-Zeist dat door de reclamebelasting kleine winkeliers te hard getroffen.

GroenLinks: Oneens

De reclamebelasting zorgt voor de financiering van het centrummanagement. Hiervan wordt bijvoorbeeld de kerstverlichting betaald. GroenLinks heeft zorgen over het Zeister centrum en ziet het centrummanagement als een van de instrumenten om het centrum van Zeist weer gezond en gezellig te maken. Daarnaast pleit GroenLinks voor het actief aanpakken van de winkelleegstand en voor een autovrije Slotlaan.

Seyst.nu: Oneens

Wij van Seyst.Nu vinden dat deze belasting moet blijven. Alle ondernemers betalen zo mee aan de festiviteiten in het centrum en ook aan zaken als feestverlichting en regio-reclame voor Zeist als Winkelhart op de Heuvelrug. Op deze manier is de toekomst van een levendig centrum met een grote aantrekkingskracht verzekerd.

CU SGP: Eens

Het huidige systeem moet verdwijnen. Iedere winkelier wordt even zwaar belast, ongeacht of de gelden besteed worden aan zijn omgeving. Er moet een nieuw systeem komen waarbij alleen diegenen betalen die daadwerkelijk profijt hebben bij de activiteiten van het centrummanagement.

SP: Eens

De winkelier / ondernemer moet zelf bepalen welke promotie hij voor zijn winkel wil. De gemeente moet voor goede infrastructuur zorgen, de winkeliers moeten samen zorgen voor de promotie en activiteiten en daar samen met de financiering uitkomen. Die moet niet verplicht worden door de gemeente.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

NieuwDemocratischZeist is geen voorstander van het invoeren van nieuwe vormen van belastingheffing; liever willen wij belastingen afschaffen! Daarom waren wij tegen invoering van reclamebelasting voor de centrumondernemers en voor een andere bekostiging van het centrummanagement dan een belastingheffing.

D66: Eens

Eens, en dat mag ook heel 2014. Daarna evalueert de gemeenteraad deze afspraak. Overigens hebben de winkeliers in het centrum zelf met elkaar afgesproken een beperkt aantal zondagen daadwerkelijk open te gaan. Een mooi voorbeeld hoe mensen zelf hun verantwoordelijkheid hierin nemen!

VVD: Eens

Het is aan de winkeliers zelf om te bepalen wanneer ze wel en niet open willen zijn. Daarnaast vindt de VVD dat onze inwoners zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze hun boodschappen willen doen.

PvdA: Oneens

De PvdA is een voorstander van maximaal eenmaal per maand een koopzondag. Dit omdat wij een voorstander zijn van momenten van rust voor medewerkers, ondernemers en buurten en omdat we zien dat volledige vrijgave leidt tot verdringing van kleine ondernemers door grotere ondernemingen, die wel altijd op zondag open kunnen zijn.

CDA: Oneens

Voor het CDA-Zeist is de zondagsrust waardevol. Dit zowel gezien vanuit geloofsovertuiging maar ook om mensen de gelegenheid te geven te rusten, te recreëren of familie en kennissen te bezoeken. Wel begrijpt het CDA dat het wenselijk kan zijn om enkele zondagen in het jaar winkels open te stellen. Het CDA-Zeist is een voorstander om dit goed te regulieren zodat zowel publiek als winkeliers weten waar ze aan toe zijn.

GroenLinks: Eens

GroenLinks staat voor vrije keuze en gelijke kansen. Wij vinden dat ondernemers die graag open willen gaan, open mogen gaan op zondag. Wij vinden ook dat inwoners van Zeist die graag hun boodschappen willen doen op zondag, die mogelijkheid ook moet hebben. Daar heeft GroenLinks samen met enkele andere partijen het initiatief genomen om ook in Zeist een pilot van een jaar te doen met de zondagsopenstelling van winkels.

Seyst.nu: Eens

Wij van Seyst.Nu zijn het daar geheel mee eens. Bovendien zijn wij mede-indiener van de motie over de pilot van een jaar. De winkeliers kunnen in samenspraak met o.a. het centrummanagement zelf de indeling bepalen. Dit, omdat Seyst.Nu af wil van de regeldrang van de gemeente en ondernemers dit zelf heel goed kunnen bepalen en kunnen afstemmen. Winkeliers hebben bepaald om 16 koopzondagen te realiseren.

CU SGP: Oneens

Eén vrije dag in de week is goed voor iedereen. Deze dag kan besteed worden aan zorg voor de naaste en is door God bedoeld om rust te geven. In die zin is de zondag een bijzondere gave en moet zoveel mogelijk ontzien worden.

SP: Oneens

Het alle zondagen open hebben van winkels heeft ook impact op bewoners. Parkeren geeft bijvoorbeeld problemen. Zondag als rustdag is een sociaal recht dat met veel moeite is opgenomen in CAO's. Dit mag niet zomaar worden opgegeven.

Nieuw Democratisch Zeist: Geen van beide

Met de stemmen van NieuwDemocratischZeist tegen heeft in 2013 een kleine meerderheid van de raad (VVD, D66, GroenLinks, Seyst.nu) besloten tot 1-1-2015 een proef te doen met een algemene winkelopenstelling op alle zondagen van het jaar. Die algemene openstelling mag naar onze mening nooit afbreuk doen aan de vrijheid van de winkelier zijn winkel al dan niet op zondag te openen.

D66: Geen van beide

De inkomsten van de toeristenbelasting zijn beperkt. Afschaffen heeft dus beperkt effect op de totale begroting van de gemeente. Echter, op dit moment kan de gemeente elke euro erg goed gebruiken. Als de belasting wordt afgeschaft, dan moet goed gekeken worden ten koste van welke uitgaven dit dan gaat. D66 heeft niet het idee dat het handhaven van de belasting op erg veel weerstand kan rekenen. Neutraal dus.

VVD: Eens

De VVD wil de lasten voor haar inwoners zo laag en rechtvaardig mogelijk hebben. Toeristenbelasting is een potje voor de algemene middelen geworden. De toeristenbelasting wordt niet meer gebruikt om de economie te stimuleren in Zeist. Afschaffen is goed voor de lokale economie en zorgt voor meer banen in de gemeente Zeist.

PvdA: Eens

De toeristenbelasting geldt nu alleen voor hotels en campings. Er zijn echter veel meer ondernemers die profiteren van toeristenbelasting. Daarom wil de PvdA deze afschaffen en vervangen door een kleine plus op de OZB voor niet-woningen.

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist is tegen het afschaffen van de toeristenbelasting. In Zeist zijn veel voorzieningen voor toeristen die bekostigd en onderhouden moeten worden. De toeristenbelasting kan hieraan bijdragen.

GroenLinks: Oneens

De toeristenbelasting is in Zeist erg laag en zal geen toeristen afschrikken om naar Zeist te komen. De opbrengsten worden door de gemeente gebruikt om Zeist aantrekkelijker te maken. Daar profiteren zowel de toeristen als de inwoners van Zeist van.

Seyst.nu: Eens

Wij van Seyst.Nu zijn het hier mee eens, omdat omliggende gemeentes geen toeristenbelasting heffen. Hierdoor worden de recreatieondernemers onnodig benadeeld ten opzichte van de regio.

CU SGP: Oneens

In Zeist is altijd het principe gehuldigd dat de belastingen kostendekkend moeten zijn. De toeristenbelasting is hierbij geen uitzondering.

SP: Oneens

Net als alle inwoners van Zeist ervoor zorgen dat belastingen voor riool en dergelijke worden betaald, moeten ook tijdelijk aanwezige mensen dit doen. Hiervoor is dus de toeristenbelasting.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

Toeristenbelasting vindt NieuwDemocratischZeist niet meer van deze tijd. Het vergt veel onnodige administratie van de horecaondernemers en de opbrengst wordt niet direct besteed aan de bevordering van toerisme in Zeist.

D66: Oneens

Mensen met een beperkt inkomen die in financiële moeilijkheden komen, moeten door de gemeente worden geholpen. Dit is per definitie maatkwerk. Voor lang niet iedereen is het zomaar kwijtschelden van de belastingen de oplossing om uit de problemen te komen. Bovendien kan het leiden tot gevoel van oneerlijkheid bij mensen die wel de belasting moeten betalen.

VVD: Oneens

De VVD vindt dat werk moet lonen. Het kan niet zo zijn dat als iemand vanuit een uitkering gaat werken hij/zij er netto op achteruit gaat. Een uitgebreid minimabeleid is een verkeerde prikkel en versterkt deze armoedeval. De VVD geeft de voorkeur aan meer structurele oplossingen en kiest voor maatwerk om iemand echt te helpen in plaats van een tijdelijke oplossing als kwijtschelding.

PvdA: Eens

Veel gezinnen met een klein inkomen hebben het moeilijk. De PvdA zet zich daarom in voor - het behoud van - kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen met een minimuminkomen (tot 110 procent bijstandsniveau).

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist wil geen inkomenspolitiek bedrijven. Wel is er begrip voor dat mensen echt de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen. Dit zal per geval moeten worden afgewogen en betreft het hier dus individueel maatwerk.

GroenLinks: Eens

Armoede mag geen reden zijn om niet mee te kunnen doen aan de samenleving. Armoedebeleid heeft voor GroenLinks een hoge prioriteit. Ook als je langer bent aangewezen op hulp van de overheid, moet je de regie over je eigen leven kunnen houden en mag je niet de dupe worden van een opeenstapeling van bezuinigingen. Het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen kan mensen net wat meer ruimte bieden om zich staande te houden.

Seyst.nu: Eens

In principe zijn wij van Seyst.Nu het hier mee eens. Het gaat om 4.400 inwoners van de gemeente Zeist; een relatief grote groep. Wij vinden dat deze groep ondersteuning nodig heeft. Het moet echter wel per geval bekeken worden.

CU SGP: Eens

De zwakste schouders moeten zoveel mogelijk ontzien worden. Dit geldt dus ook voor de heffing van gemeentelijke belastingen.

SP: Eens

Dit is een normale regel. Van een kale kip kun je niet plukken. Door het wel heffen van gemeentelijke belasting moet je op een ander vlak die mensen gaan ondersteunen of krijgt de voedselbank nog meer klanten. Dat is onzinnig. Boven de 110% moet je een geleidelijke afbouw doen van minima-regelingen.

Nieuw Democratisch Zeist: Geen van beide

Zeist heeft een kwijtscheldingsbeleid. Een belastingschuldige waarvan is vastgesteld op basis van aangeleverde gegevens dat er recht op kwijtschelding is, krijgt in de twee daaropvolgende kalenderjaren automatisch kwijtschelding. In het daaropvolgende kalenderjaar vindt standaard hercontrole plaats. NieuwDemocratischZeist ziet geen aanleiding om het kwijtscheldingsbeleid te veranderen.

D66: Oneens

De gemeente moet kritisch kijken onder welke voorwaarde er geld besteed kan worden aan kunst en cultuur. D66 vindt echter niet dat er actief bezuinigd moet worden op kunst en cultuur. Scherpere regels kunnen leiden tot minder uitgaven, maar dat is niet het streven.

VVD: Eens

De VVD is voorstander van een sterke culturele sector is Zeist. Hiervoor is cultureel ondernemerschap nodig. De VVD moedigt culturele organisaties en instellingen aan om meer samen te werken met het bedrijfsleven.

PvdA: Oneens

Bij noodzakelijke ombuigingen weegt het grote sociale belang voor vele Zeistenaren van instellingen als Bibliotheek, Muziekschool, Zwembad en Werkschuit zwaar voor de PvdA. Deze instellingen zijn brandpunten van sociale activiteit en belangrijk voor de sociale samenhang in Zeist. De PvdA is tegen bezuinigingen op de amateurkunst.

CDA: Geen van beide

Het CDA-Zeist is van mening dat bezuinigingen in breed perspectief moeten worden afgewogen. Bij een eventuele volgende bezuinigingsronde in Zeist zal dit beleidsprogramma hierin moeten worden betrokken. Pas dan zal bezien worden of er wel of niet bezuinigd moet worden op kunst en cultuur.

GroenLinks: Oneens

Ondanks de crisis en de bezuinigingen wil GroenLinks de kunst niet laten verloederen. Er zijn inventieve manieren nodig om met beperkte middelen creativiteit zoveel mogelijk te stimuleren. Nieuwe culturele experimenten verdienen ondersteuning. Kunst en cultuur moeten toegankelijk blijven voor iedereen. Ook gezinnen met een laag inkomen moeten kunnen deelnemen aan het culturele leven. Het Jeugdcultuurfonds blijft gehandhaafd zodat kinderen uit armere gezinnen ook kunnen deelnemen aan cultuur.

Seyst.nu: Oneens

Wij van Seyst.Nu vinden dat kunst en cultuur niet telkens het slachtoffer moet worden van bezuinigingen. Er is al te veel geld weggehaald bij deze groep. De grens is inmiddels bereikt als het om bezuinigingen gaat. Bovendien is kunst en cultuur is de verbindende factor in onze samenleving.

CU SGP: Eens

Ondernemerschap moet de belangrijkste inkomstenbron van kunst en cultuur zijn. Wanneer nodig moet de gemeente dus bezuinigen op kunst en cultuur om haar sociale taken prioriteit te kunnen geven.

SP: Oneens

Zeker wat betreft de bibliotheek is het dom om op deze vorm van kunst en cultuur, die zo laagdrempelig is, te bezuinigen.

Nieuw Democratisch Zeist: Oneens

Cultuur is van groot belang voor de kwaliteit van onze gemeente. Dit geldt voor zowel het aanbod aan kunst en cultuur in (film-) theaters en muziekzalen, als ook voor het scheppen van mogelijkheden voor jong (kunsteducatie) en oud (participatie) om met kunst en cultuur bezig te zijn. Kunst- en cultuuruitingen zijn tevens doeltreffende middelen om de sociale cohesie te bevorderen, recht te doen aan de Zeister culturele diversiteit en creativiteit te bevorderen.

D66: Oneens

De monumenten die in het bezit zijn van de gemeente zijn goed onderhouden. Het potje voor onderhoud in de toekomst volstaat. De gemeente kan wel particuliere bezitters van een monument ondersteunen bij het verkrijgen van middelen om onderhoud te plegen of om partijen met elkaar te verbinden. Echter, in deze financieel moeilijke tijden ligt het niet voor de hand dat de gemeente extra geld hiervoor uit gaat trekken.

VVD: Eens

Cultuurhistorie is een van de belangrijke kernwaarden van Zeist. Deze kostbaarheden moeten gekoesterd worden.

PvdA: Oneens

De PvdA wil zorgvuldig omgaan met het Zeister erfgoed en vindt monumentenbeleid belangrijk, maar extra geld is op dit moment niet nodig.

CDA: Geen van beide

Dit moet vallen onder regulier onderhoud. Het CDA-Zeist is van mening dat afhankelijk van de staat van het monument afgewogen moet worden of het reguliere budget voldoende is dan wel er incidenteel extra budget moet worden beschikbaar gesteld.

GroenLinks: Eens

Beeldbepalende elementen binnen Zeist willen we behouden. Ze zijn een waardevol bezit. Beeldbepalende elementen kunnen ook woningen zijn zoals in Den Dolder op de Pleineslaan. Een gebouw als het Slot is kostbaar om te onderhouden en te exploiteren. GroenLinks wil dat daar voldoende geld voor beschikbaar is en dat het Slot écht het huis van Zeist is.

Seyst.nu: Eens

Ja! Er is op dit moment veel achterstallig onderhoud als het gaat om onze monumenten. Een voorbeeld is het Soephuis en de monumentale parken (Dieptetuin, Oude Begraafplaats, etc.). Veelal wordt het onderhoud nu gedaan door vrijwilligers. Een voorbeeld is 'Het Stille Hofje' Den Dolder, dat door particulier initiatief is behouden. De gemeente zou hier veel meer kunnen doen, zoals de Pyramide van Austerlitz.

CU SGP: Eens

In Zeist staan veel monumenten en monumentale gebouwen. Dit erfgoed, dat behoort bij de identiteit van Zeist, moet goed onderhouden worden en dit mag geld kosten.

SP: Oneens

Zeist moet heel kritisch kijken naar de uitgave voor monumenten en daar tegenover stellen dat die monumenten echt een meerwaarde hebben.

Nieuw Democratisch Zeist: Geen van beide

NieuwDemocratischZeist is voor het behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente Zeist, zoals het Wilhelminapark, de omgeving van het Slot maar ook het Duivendorp in Den Dolder. De gemeente zorgt voor de gemeentelijke monumenten en de particulier voor zijn monumenten.

D66: Eens

Het is belangrijk dat mensen die in de bijstand komen actief blijven participeren in de samenleving. Dat is ook de reden dat de gemeente iets terug mag vragen van mensen die een uitkering krijgen. De gemeente zorgt er natuurlijk wel voor dat het aangeboden werk niet ten koste gaat van banen.

VVD: Eens

Veel mensen zitten momenteel vaak langdurig in een uitkering ondanks alle inspanningen vanuit de gemeente. Dat is niet goed voor de betrokkenen zelf en kost de samenleving veel geld. Werk is de beste manier om maatschappelijke problemen op het gebied van integratie, gezondheid en sociaal isolement op te lossen. Om te zorgen dat mensen in de bijstand aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt wil de VVD dat zij verplicht naar vermogen werk gaan verrichten voor de samenleving.

PvdA: Oneens

De PvdA wil dat mensen mee kunnen doen in Zeist. Daarom kan een verplichting tot vrijwilligerswerk voor sommige mensen een goede eerste stap zijn. Dat moet wel maatwerk zijn. Een algemene verplichting voor een tegenprestatie wijst de PvdA af.

CDA: Eens

Het CDA-Zeist vindt het gerechtvaardigd dat als iemand wordt geholpen door de samenleving, indien hij of zij hiertoe in staat is, een tegenprestatie levert.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks maakt werk van werk. We ondersteunen mensen bij het vinden van betaald werk of een andere maatschappelijke activiteit. Zo stimuleren we dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. GroenLinks wil investeren in scholing, re-integratie en werkbegeleiding. GroenLinks is tegen het verplichtstellen van een tegenprestatie, omdat wij meer zien in het stimuleren van mensen om uit eigen keuze vrijwilligerswerk te gaan doen.

Seyst.nu: Eens

Seyst.Nu vindt dit een lastige vraag. In principe vinden wij wel dat er een tegenprestatie gevraagd moet kunnen worden. Echter het moet niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. In de vraag voor de stemwijzer worden als voorbeeld beroepen aangevoerd, die door gecertificeerde arbeidskrachten worden verricht. Per geval moet dit worden bekeken en worden afgewogen.

CU SGP: Eens

Het is goed dat de overheid zorg biedt aan diegenen die het moeilijk hebben. Het is evenzeer normaal dat iemand met een bijstandsuitkering, wanneer mogelijk, een steentje bijdraagt aan de maatschappij.

SP: Oneens

De tegenprestatie moet geen verplichting zijn. Veel mensen zijn druk bezig om een baan te krijgen, maar dat lukt niet. Die banen zijn er niet. Dan moet je niet extra straffen door ze te verplichten te moeten werken voor een baan, waar geen fatsoenlijk loon voor wordt betaald. Daarnaast zullen andere mensen hun normale baan verliezen, omdat dat dan goedkoper door mensen met een uitkering wordt gedaan.

Nieuw Democratisch Zeist: Oneens

NieuwDemocratischZeist is voorstander van een toegesneden bijstandsbeleid met één contactpersoon per dossier. Door stimulering van leerwerkprojecten samen met Zeister bedrijven en scholen kunnen jongeren uit een uitkeringssituatie komen. Datzelfde geldt voor het met behoud van een uitkering vrijwilligerswerk verrichten door bijstandsgerechtigden en langdurig werklozen. Dus geen verplichte tegenprestatie!

D66: Oneens

D66 wil nieuwe zorgtaken uitvoeren met het geld dat daarvoor wordt overgedragen. Eerlijk: D66 wil dat het huisvuil gewoon opgehaald blijft worden en kuilen in de weg gerepareerd. Onze ervaringen bij eerdere zorgtaken die de gemeente kreeg (de WMO) hebben bovendien aangetoond dat de gemeente prima in staat is de dienstverlening op peil te houden met de beschikbare middelen.

VVD: Eens

Uitgangspunt voor de VVD is dat wie zorg en ondersteuning nodig heeft dit ook zal blijven krijgen. De VVD ziet de overheveling van taken als een kans om de noodzakelijke andere manier van denken en werken in de zorg door te voeren. Die omslag in denken moet zorgen voor betere zorg, maar ook goedkopere zorg. Dit sluit echter niet uit dat de gemeente, om de noodzakelijke zorg te leveren aan mensen, zelf geld steekt in de zorgtaken.

PvdA: Eens

De PvdA wil dat iedereen die zorg nodig heeft, goede zorg krijgt, dichtbij en betaalbaar. Daarbij wordt gekeken naar wat iedereen nog zelf kan, maar de PvdA staat ervoor dat de zorg zeker is. De PvdA laat niemand aan zijn lot over. Als het nodig is, wil de PvdA daar meer geld voor uittrekken.

CDA: Eens

Het CDA-Zeist gaat voor behoud van zorg en kwaliteit voor hen die dat nodig hebben. Indien de budgetten vanuit het Rijk ontoereikend zijn zullen er keuzes gemaakt moeten worden om voldoende middelen te hebben om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

GroenLinks: Eens

Er mag niet nog meer bezuinigd worden op de zorg. GroenLinks is van mening dat juist kwaliteit en zorg op maat de uitgangspunten moeten zijn voor het goed organiseren van de zorg. Er zijn de afgelopen jaren in de WMO reserves opgebouwd om de overgang van het Rijk naar de gemeente op te kunnen vangen.

Seyst.nu: Eens

Wij van Seyst.Nu vinden dit noodzakelijk. Een voorbeeld: de gemeente heeft de verplichting om voor de sociaal zwakkere altijd te zorgen en zal hier altijd op aangesproken worden. Dit is niet altijd door het budget van het Rijk te financieren. De gemeente moet dan vanuit de reserves aanvullen.

CU SGP: Oneens

Structureel gezien moet op het gebied van zorgtaken de tering naar de nering worden gezet. De opgebouwde reserve voor sociale voorzieningen mag wel worden ingezet om de lasten te verlichten.

SP: Eens

De kwaliteit van de zorg is zeer belangrijk. Als je nu voor de thuiszorg geen kwaliteitsgrenzen stelt, kan er niet worden waargemaakt dat mensen hun eigen regie kunnen houden en langer zelfstandig kunnen wonen. Later zal ook blijken dat je dan bij mislukte thuiszorg nog veel hogere kosten zal krijgen.

Nieuw Democratisch Zeist: Geen van beide

Bij de uitvoering van nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, AWBZ/WMO en participatie waarbij de gemeente met minder middelen moet zien rond te komen, moet de menselijke maat leidend zijn. De zorg moet naar de mening van NieuwDemocratischZeist kwalitatief hoogstaand blijven. De gemeente dient te zorgen voor goede coördinatie tussen de maatschappelijke instellingen.

D66: Oneens

D66 wil in deze tijd goed kijken naar waar ons geld aan besteed wordt. Wat ons betreft steken wij niet meer geld in amateurkunst. Maar ook niet minder. Wij vinden wel dat we goed moeten kijken onder welke voorwaarden we geld ter beschikking moeten stellen. En dat zou kunnen leiden tot een bezuiniging, maar dat is niet het streven.

VVD: Oneens

De VVD is voorstander van een sterke culturele sector is Zeist. Hiervoor is cultureel ondernemerschap nodig. De VVD moedigt culturele organisaties en instellingen aan om meer samen te werken met het bedrijfsleven.

PvdA: Oneens

De PvdA vindt het belangrijk dat de amateurkunst in stand blijft ter bevordering van het Zeister leefklimaat. Daarom wil de PvdA dat op de subsidies voor amateurkunst niet bezuinigd wordt, omdat deze verenigingen “het sociale cement van Zeist” zijn. Extra middelen zijn echter op dit moment niet verantwoord.

CDA: Oneens

Hoezeer het CDA-Zeist de amateurkunst een warm hart toedraagt, zijn wij van mening dat dit geen kerntaak is voor de gemeente.

GroenLinks: Eens

Ondanks de crisis en de bezuinigingen wil GroenLinks de kunst niet laten verloederen. Er zijn inventieve manieren nodig om met beperkte middelen creativiteit zoveel mogelijk te stimuleren. Nieuwe culturele experimenten verdienen ondersteuning. Kleine subsidies voor amateurkunst wil GroenLinks blijven behouden. Net als de afgelopen vier jaar zullen subsidies onder de €25.000 worden ontzien.

Seyst.nu: Eens

Wij van Seyst.Nu vinden dat de subsidieverdeling beter moet worden afgestemd, zodat er ook budget vrij komt voor kleine kunstgezelschappen en niet alleen voor de grote bekende instellingen. Ook moeten de Zeister podia open gesteld worden voor kleine gezelschappen. Bovendien moeten deze kleine gezelschappen gefaciliteerd worden om te kunnen oefenen.

CU SGP: Oneens

Amateurkunst komt niet per definitie voor meer geld in aanmerking dan professionele kunst. De onderscheidende vraag is of cultuur bijdraagt aan educatie en aan gemeenschapsgevoel van Zeistenaren.

SP: Eens

De gemeente moet, samen met de amateurkunstenaars, zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn. Nu op de Antonlaan de kunstenaars moeten wijken voor een supermarkt, moet de gemeente met hen op zoek naar vervangende ruimte. Dat hoeft misschien helemaal geen extra geld te kosten. Dat zou erg gunstig zijn. Kunst zorgt voor ontwikkeling en kan veel mensen stimuleren om aan de maatschappij mee te doen.

Nieuw Democratisch Zeist: Geen van beide

Er zijn talrijke amateurverenigingen (zang, podiumkunsten, beeldende kunst) en stichtingen die bepalend zijn voor het kunst- en cultuurklimaat in Zeist. Meer geld is op dit moment niet aan de orde onverlet de bezuinigingen in de afgelopen jaren.

D66: Eens

D66 is verbaasd om te zien dat er nog steeds nieuwe woningen gebouwd worden met een prachtig dak op het zuiden waar geen zonnepanelen op worden gelegd. Of woningen zonder helling op het zuiden. Het is nauwelijks duurder om een volledig energieneutrale woning te bouwen. Met de besparingen op de energierekening is deze extra investering zo terugverdiend. D66 wil dat bouwvergunningen voor duurzame verbouwingen en energieneutrale nieuwbouw goedkoper worden.

VVD: Oneens

De VVD vindt dit een sympathiek uitgangspunt, maar dit kost veel geld en dat dwingt om keuzes te maken. De VVD wil niet dat de gemeente op voorhand regels stelt en laat deze keuze aan ontwikkelaars en toekomstige bewoners over.

PvdA: Eens

Om het milieu te sparen wil de PvdA investeren in energiebesparende maatregelen van de bestaande huizen. De voordelen hiervan zijn het ontzien van natuur en milieu en betaalbaar wonen voor burgers door lagere energiekosten. Wat de PvdA betreft geldt dit ook voor nieuwe woningen omdat hiermee ook gezorgd kan worden voor betaalbaar wonen (lagere woonlasten).

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist is voor duurzaam en energieneutraal bouwen. Het is echter onrealistisch dat alle nieuwe woningen hier aan moeten c.q. kunnen voldoen.

GroenLinks: Eens

GroenLinks vindt dat de woningvoorraad verder moet worden verduurzaamd. De betaalbaarheid van een woning wordt niet alleen bepaald door de huur of de hypotheeklasten, maar ook door de stookkosten. Beter geïsoleerde woningen sparen het milieu én de portemonnee. Ook lenen grote delen van de Zeister woningvoorraad zich uitstekend voor het aanbrengen van zonnepanelen. De gemeente moet in het verduurzamen van het woningbestand een actieve aanjagersrol spelen.

Seyst.nu: Eens

Duurzaam is ook levensloopbestendig! Dit zou vaker een eis moeten zijn. Energieneutrale woningen horen bij onze duurzame ‘Oranje Draad’. In de praktijk blijkt, dat bij plannen energieneutrale woningen worden geprojecteerd en gaandeweg het project vele energiebesparende en -opwekkende maatregelen worden wegbezuinigd. Goede voorbeelden zijn de bouw in Kerckebosch en de aanbouw van het gemeentehuis.

CU SGP: Eens

De gemeente moet waar mogelijk bevorderen dat nieuwe woningen duurzaam en energieneutraal zijn. Het zal nog wel een behoorlijke ontwikkeling vergen om dit overal mogelijk te maken.

SP: Oneens

Duurzaam bouwen is niet fout en huidige woningen moeten ook voorbereid zijn op de toekomst, bijvoorbeeld levensloopbestendig. Maar nu kiezen voor energieneutraal maakt de woningen veel te duur omdat technieken nog veel beter moeten worden ontwikkeld zodat het goedkoper kan.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

Bij NieuwDemocratischZeist staat duurzaamheid voorop: bouwen en renoveren met duurzame materialen, het terugdringen van het gebruik van olie en gas en het hergebruik van waardevolle materialen. Dus energieneutraal bouwen en bij renovatie van sociale huurwoningen door woningcorporaties ook investeren in energiebesparing, waardoor de energielasten voor de huurder op den duur aanzienlijker lager worden.

D66: Oneens

D66 gunt iedereen goed wonen in Zeist. Op het totaal aantal woningen in Zeist hebben wij al een hoger dan gemiddeld aantal sociale huurwoningen. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat veel projecten niet realiseerbaar zijn als wordt vastgehouden aan dit vaste percentage sociale woningen. D66 wil het echte knelpunt in Zeist oplossen: de doorstroming naar middeldure woningen.

VVD: Oneens

Kwaliteit van de wijk en dorp staat wat de VVD betreft voorop. De VVD wil dat Zeist een dorp blijft en dat ruimtelijke plannen passen in de omgeving. Kwantitatieve doelstellingen laat de VVD los. Zeist kent voldoende sociale woningbouw en de VVD kiest voor het stimuleren van doorstroming wat betekent dat de VVD vooral wil bouwen voor het middensegment.

PvdA: Eens

De PvdA wil dat er in Zeist voldoende woonruimte is voor iedereen. Daarom wil de PvdA 30% sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten om ook burgers die aangewezen zijn op een sociale huurwoning een thuis te bieden. De urgentie is nog steeds groot. Het aantal woningzoekenden neemt ieder jaar nog toe tot 12.000 in 2012. Bijna 2.000 daarvan zoeken op dit moment actief een woning.

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist vindt het belangrijk dat nieuwbouwprojecten ook sociale woningen omvatten. Het zal echter niet altijd mogelijk zijn dit in alle nieuwbouwprojecten te kunnen realiseren. Dit is dus afhankelijk van bestaande en nieuwe plannen en afspraken en al dus per project moeten worden afgewogen.

GroenLinks: Eens

Op de woningmarkt wil GroenLinks zich sterker gaan richten op de nieuwe generatie, de starters. Jongeren worden ouder en willen op een gegeven moment het ouderlijk huis verlaten, maar in Zeist wordt dat steeds lastiger. Er is in Zeist een groot tekort aan betaalbare woningen en mede door de crisis in de woningbouw zijn de wachttijden voor woningzoekenden verder opgelopen. Het blijft dus noodzakelijk om woningen te bouwen voor mensen met een kleine beurs.

Seyst.nu: Eens

Seyst.Nu vindt dat er een borg moet zijn van 32,9%!, sociale woningenbouw bij nieuwbouwprojecten. Er kunnen verschillen zijn tussen de diverse projecten. Het ene project leent zich voor wel meer dan 40% of zelfs meer, en het andere project kan niet worden voldaan aan de gestelde 30%. Echter, de balans moet worden gehandhaafd en het gemiddelde van de projecten moet 30% sociale woningbouw omvatten.

CU SGP: Eens

In Zeist zijn er grote wachtlijsten voor sociale woningen. Daarom moet de gebruikelijke woningbouwdifferentiatie (1/3 sociaal, 1/3 middelduur en 1/3 duur) in stand blijven om alle Zeistenaren een betaalbare woning te bieden.

SP: Eens

De geldende afspraken zijn 1/3 deel voor de sociale huurwoningen. Dit blijft nodig. Vooral ook omdat veel sloop en verkoop van deze woningen blijft plaatsvinden en we anders onvoldoende woningen voor deze doelgroep hebben.

Nieuw Democratisch Zeist: Geen van beide

Zeist kent een hoger percentage sociale huurwoningen dan de gemeente Utrecht. NieuwDemocratischZeist is voorstander van opbouw van een evenwichtig woningenbestand. Uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen heeft dan ook geen prioriteit tenzij daar aantoonbaar vraag naar is.

D66: Oneens

D66 is al jaren de partij die het hardst vecht voor behoud van groen in Zeist. We vinden dan ook dat bij alle ontwikkelingen hier rekening mee gehouden moet worden. Als er plannen zijn, waar huizen op terreinen van zorginstellingen gebouwd worden, maar het groen gaat er daar of elders op vooruit, dan zijn wij niet tegen.

VVD: Eens

De VVD vindt het onwenselijk dat terreinen van zorginstellingen door mogelijke leegstand op termijn verloederen. Dit komt de kwaliteit en leefbaarheid van de directe omgeving niet ten goede. Dit betekent concreet dat de VVD samen met bewoners en betrokkenen wil gaan werken aan nieuwe plannen voor de betreffende terreinen.

PvdA: Oneens

De PvdA wil dit van geval tot geval afwegen. Gezien het aantal grote aantal woningzoekenden blijft de druk om huizen te bouwen groot, vooral betaalbare huizen. De PvdA wil wel gebieden met een duidelijke ecologische waarde of in een ecologische verbindingszone tussen waardevolle natuurgebieden liggen ontzien.

CDA: Oneens

Voor het CDA-Zeist is het groene karakter van Zeist heel belangrijk. Het is echter totaal afhankelijk van (bestaande) plannen en afspraken of op groene terreinen van zorginstellingen wel of geen nieuwe huizen komen.

GroenLinks: Eens

GroenLinks wil de groene gebieden van Zeist groen houden. Wat ons betreft wordt er op de Leeuwenhorst in Den Dolder niet gebouwd. Reynaerde heeft aangegeven de locatie op Dennendal niet te willen verlaten. Daarmee vervalt voor GroenLinks de grond onder de bouwplannen in het Sanatoriumbos en wil GroenLinks dat daar niet gebouwd wordt.

Seyst.nu: Eens

Dit is een van de speerpunten van Seyst.Nu. Er wordt niet gebouwd in het groen en zeker niet op de terreinen van de zorginstellingen zoals het Sanatoriumbos. In de gemeente Zeist zijn en komen er meerdere terreinen binnen de bebouwde kom vrij, waar gebouwd kan worden (BVG-terrein, Sanato-terrein, Rabobankfacet en Eikenstein). Daar kan worden gebouwd.

CU SGP: Oneens

Wanneer noodzakelijk voor de verwerving van financiële middelen en ondersteund door de woningvraag is er geen bezwaar tegen woningbouw, mits de balans tussen rood en groen op peil blijft.

SP: Eens

Er is, ook en vooral op deze terreinen, nu al veel leegstand en allereerst moet je dat oplossen. Het bijbouwen van veel huizen op deze plekken is niet zinvol zolang er ook leegstand is.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

NieuwDemocratischZeist wil geen groene gebieden omzetten in bebouwing zowel binnen als buiten de bebouwde kommen. Harde voorwaarde voor ons is dat het groene karakter van Zeist behouden blijft en bij voorkeur wordt versterkt. Daarom waren wij tegen de bouwplannen in Kerckebosch, Sterrenberg en Sanatoriumbos. Wij willen ook geen nieuwe woonwijk op het Willem Arntsz-terrein in Den Dolder.

D66: Oneens

Zeist is rijk aan bomen is en moet dat blijven. Één op één terugplanten is echter niet realistisch, vond ook een groep deskundigen uit de samenleving. Wel wil D66 burgerinitiatieven stimuleren die de gemeente helpen met de beperkte financiële middelen zoveel mogelijk bomen te herplanten in Zeist of de directe omgeving.

VVD: Eens

De VVD wil het groene karakter van Zeist behouden. Groen is een belangrijke kernwaarde van Zeist en de VVD koestert het groene karakter van Zeist.

PvdA: Oneens

De PvdA steunt de verplichting bij bouwprojecten om te voldoen aan de herplantplicht, maar dat zal niet altijd in Zeist kunnen. Door aan deze herplantplicht elders te voldoen, wordt ook een belangrijke bijdrage aan natuurontwikkeling geleverd. De PvdA twijfelt aan de eerlijkheid van de huidige, strikte herplantplicht voor bomen (en dode bomen) in tuinen van particulieren.

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist is voor het herplanten van gekapte bomen. Dit hoeft echter niet binnen Zeist te zijn als er goede alternatieven zijn waardoor het bomenaantal gewaarborgd blijft.

GroenLinks: Eens

Het liefst twee.

Seyst.nu: Eens

Wij van Seyst.Nu vinden dit een belangrijke voorwaarde. Het herplanten moet geschieden binnen de grenzen van de gemeente Zeist en tevens zou er ook een termijn worden aangegeven waarbinnen de herplant moet zijn gerealiseerd. Bovendien dienen het boomsoorten te zijn die passen in de omgeving (eik, beuk, etc.). De gemeente dient zich hier ook aan te houden! Wij merken dat er gekapt wordt en er niets voor terugkomt.

CU SGP: Geen van beide

In principe moet het bomenbestand in Zeist op peil worden gehouden. Redelijkheid en billijkheid moeten wel in oog worden gehouden. Het is niet realistisch om alle gekapte bomen te vervangen.

SP: Eens

Compensatie van gekapte bomen moet niet ver weg plaatsvinden. Dat ondermijnt het groene beeld van Zeist.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

De gemeente Zeist ‘ontgroent’ in rap tempo! Zo zijn in de afgelopen 8 jaar in Zeist 3500 kapvergunningen verleend voor totaal 15.000 bomen, waarvan 50% met een herplantingsplicht. Handhaving van herplant vindt niet of nauwelijks plaats, wordt soms financieel afgekocht en elders gerealiseerd. Daarnaast zijn de gemeentelijke bomen door achterstallig onderhoud dringend aan vervanging toe.

D66: Eens

Op deze manier stimuleert de gemeente het gebruik van schone auto's vooral in het centrum. Daar kan D66 alleen maar voor zijn.

VVD: Eens

De VVD vindt dat parkeertarieven zo laag mogelijk moeten zijn. Elke reden om deze tarieven omlaag te brengen grijpen wij met beide handen aan.

PvdA: Oneens

De PvdA vindt uitzonderingen niet aan de orde. Er zijn andere manieren om het aantal schone auto’s te stimuleren. Parkeertarieven horen wat de PvdA betreft kostendekkend te zijn t.o.v. de kosten.

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist verwacht dat de uitvoerings- en nalevingskosten hiervoor te hoog zijn. Ook zal het lastig zijn een grens te bepalen en inwoners die niet in staat zijn een andere auto te kopen op extra kosten jagen.

GroenLinks: Eens

Auto's zijn erg milieubelastend. GroenLinks juicht alle initiatieven toe die er aan bijdragen om mensen te motiveren een schonere auto te rijden.

Seyst.nu: Oneens

Wij van Seyst.Nu vinden dat er geen uitzonderingen moeten worden gemaakt.

CU SGP: Oneens

In Zeist is altijd het principe gehuldigd dat de vergunningen kostendekkend moeten zijn. De parkeervergunning is hierbij geen uitzondering. Er wordt immers geen groter of kleiner beslag op de parkeerruimte gelegd.

SP: Geen van beide

Er zijn diverse maatregelen waarmee schone auto's kunnen worden bevoordeeld ten opzichte van milieuvervuilende auto's. Het gebruik van de auto is het probleem, niet als deze stilstaat.

Nieuw Democratisch Zeist: Geen van beide

Een stilstaande auto vervuilt niet. Een parkeervergunning dient ervoor om schaarse parkeerplekken in het centrum te reguleren door er een prijskaartje aan te hangen.

D66: Oneens

D66 pleit voor een goede en flexibele infrastructuur voor openbaar vervoer. De toekomstige mobiliteitsbehoefte is onvoorspelbaar, evenals de ontwikkelingen in vervoersvormen. Denk aan automatisch heel dicht op elkaar rijdende auto's. Een sneltram past wat D66 betreft daarom niet in het beeld van een flexibele infrastructuur voor het openbaar vervoer.

VVD: Oneens

Het doortrekken van de tram dwars door Zeist past niet bij het dorpse karakter en gaat ten koste van de bomen in Zeist. De VVD pleit voor een fijnmazig busnetwerk in de wijken en de dorpen in plaats van een logge tram.

PvdA: Eens

Om het aantal auto's te kunnen verminderen is een goed en comfortabel openbaar vervoer nodig. Ofschoon er nog veel onduidelijk is, steunt de PvdA voorstellen om een onderzoek te doen naar het doortrekken van de sneltram van de Uithof naar het Zeister centrum.

CDA: Geen van beide

In de afgelopen jaren zijn er volgens het CDA-Zeist voldoende alternatieven gekomen om met het openbaar vervoer Zeist snel en comfortabel te bereiken. Deze alternatieven hebben dezelfde effecten als het doortrekken van de sneltram. De noodzaak is nu dus niet aanwezig. Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de bereikbaarheid van Zeist zal het CDA-Zeist een definitief standpunt innemen. In de aankomende jaren is dit nog geen onderwerp voor besluitvorming.

GroenLinks: Eens

GroenLinks is voorstander van hoogwaardig openbaar vervoer. In steden met snelle en lichte railverbindingen wordt meer van het openbaar vervoer gebruik gemaakt. Dat verhoogt de leefbaarheid en spaart het milieu. De bewoners van Zeist kunnen veel profijt hebben van een tramverbinding met Utrecht. Denk aan ouderen die hiermee veel gemakkelijker in Utrecht komen en studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht en het Utrecht Science Park.

Seyst.nu: Oneens

De sneltram zal voor Zeist een ramp betekenen. De infrastructuur is NIET geschikt. Er zullen draconische maatregelen volgen op de Utrechtseweg om de tram mogelijk te maken. Het zal het beeld van ons mooie dorp Zeist compleet en definitief verrinneweren. Er zijn als alternatief nieuw ontwikkelde vervoerssystemen die binnen de bestaande infrastructuur optimaal passen en het aangezicht ongemoeid laten.

CU SGP: Eens

Het gebruik van OV moet zoveel mogelijk worden bevorderd. Hiertoe moeten OV-verbindingen snel en effectief zijn. De komst van een sneltram moet hierbij zeer zeker worden onderzocht.

SP: Oneens

Dan wordt al het openbaar vervoer gebaseerd rond deze tramlijn en wordt de ontsluiting van de wijken nog slechter. Daarnaast zal er veel groen moeten verdwijnen voor de aanleg, zal het veel geld kosten en zal de Utrechtseweg weer onnodig voor lange tijd afgesloten moeten worden. Een goede aansluiting van wijkbusjes met aansluiting op de tram bijvoorbeeld bij het Jordanlyceum is een veel slimmere oplossing.

Nieuw Democratisch Zeist: Oneens

NieuwDemocratischZeist is voorstander van een goed openbaar vervoer. Een sneltram heeft het nadeel dat er vaste infrastructuur (rails) moet worden aangelegd. Die ruimte ontbreekt op de Utrechtseweg naar en van het centrum van Zeist.

D66: Geen van beide

D66 vindt dat de fietstunnel zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd. Daarna kijken we of de veiligheid nog steeds is gediend met het afsluiten van de spoorwegovergang. Is dat niet het geval - en daar gaat D66 vanuit - dan blijft de overweg over. Op voorhand de samenleving een flinke rekening te presenteren is volgens D66 in deze economische tijd niet de juiste beslissing.

VVD: Eens

De fietstunnel is toegezegd aan de bewoners in Den Dolder. De VVD gaat die uiterlijk in 2015 realiseren. De VVD is altijd tegen afsluiting van de overgang geweest omdat niet duidelijk is welke bijdrage dit levert aan de verkeersveiligheid.

PvdA: Oneens

De PvdA steunt de totstandkoming van de fietstunnel op zo kort mogelijk termijn. Het open blijven van de spoorwegovergang in Den Dolder willen wij laten afhangen van de uitkomsten van het verkeersveiligheidsonderzoek. De PvdA steunt wat de veiligheid van Doldenaren dient. Nu al pleiten voor openhouden is onverantwoordelijk en kost de gemeente tussen de 3 en 5 miljoen euro.

CDA: Eens

Het CDA-Zeist wil z.s.m. de fietstunnel in Den Dolder. Het CDA-Zeist wil ook de spoorwegovergang openhouden. Het CDA-Zeist laat zich niet onder druk zetten door ProRail. De overgang en verkeerssituatie rond de overgang moet veilig gemaakt worden. Ook hier moet niet afgewacht worden maar snel actie worden ondernomen. De kosten zijn reeds gereserveerd dus het CDA-Zeist wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid oppakt en genomen besluiten uitvoert.

GroenLinks: Geen van beide

Kinderen moeten naar school of naar hun sportclub kunnen fietsen zonder gevaar te lopen in het verkeer. Daarom steunt GroenLinks ook het zogeheten “Drieluik” Den Dolder, waarbij de onveilige spoorovergang wordt afgesloten en de kinderen via een veilige nieuwe tunnel naar de Brede School en DOSC kunnen fietsen. GroenLinks vindt dat er nu eindelijk haast moet worden gemaakt met de aanleg van de fietstunnel.

Seyst.nu: Eens

De spoorwegovergang in Den Dolder moet open blijven. Voor Seyst.Nu is het niet wenselijk dat de inwoners van Den Dolder telkens om moeten rijden voor scholen en boodschappen etc..

CU SGP: Eens

Den Dolder mag niet in twee stukken worden gespleten. De spoorwegovergang moet derhalve openblijven. Dit zou veel geld kunnen gaan kosten, maar de gemeente heeft ook als fundamentele taak de gemeenschapszin zoveel mogelijk bevorderen.

SP: Oneens

Spoorovergangen in bewoonde gebieden blijven gevaar opleveren en dat moet veilig worden opgelost.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

NieuwDemocratischZeist is steeds voorstander geweest van een fietstunnel en voor het open houden van de spoorwegovergang voor auto’s. Dit is positief voor de verkeerscirculatie in Den Dolder. Ons voorstel in 2012 om de fietstunnel in Den Dolder zelf te betalen, en dus niet in zee te gaan met ProRail - die het hele Drieluik wil realiseren - werd alleen gesteund door de lokale partijen, zoals NieuwDemocratischZeist.

D66: Oneens

D66 is van mening dat mensen zoveel mogelijk met de fiets of openbaar vervoer naar het centrum moeten komen. Het verlagen van de parkeertarieven maakt het komen naar het centrum met de auto alleen maar aantrekkelijker. Dat draagt niet bij aan onze doelstellingen.

VVD: Eens

De VVD vindt dat parkeertarieven zo laag mogelijk moeten zijn. Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid en daarmee voor de economie van Zeist. Momenteel ontvangt de gemeente meer geld uit parkeren dan zij uitgeeft aan onderhoud van parkeergarages. De VVD wil een kostendekkend tarief.

PvdA: Oneens

Parkeertarieven horen wat de PvdA betreft kostendekkend te zijn t.o.v. de kosten. De Zeister tarieven zijn niet hoog in de regio en het ligt dus niet voor de hand voor het centrum af te wijken van het uitgangspunt van kostendekkendheid en deze te verlagen. Er zijn voldoende andere mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van het centrum te verhogen.

CDA: Oneens

De opbrengsten van het huidige parkeerbeleid zijn niet dekkend. Het CDA-Zeist vindt het onverantwoord om de parkeertarieven te verlagen waardoor er nog meer gemeenschapsgeld besteed moet worden om het parkeren in Zeist dekkend te maken. De gebruiker betaalt. In diverse omliggende gemeenten zijn overigens de kosten voor parkeren hoger dan in Zeist. Als een winkelier/ondernemer dat wil, kan hij zelf de parkeerkosten compenseren aan de klant.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks is van mening dat de vervuiler betaalt. Het onderhouden van de parkeervoorzieningen en het toezicht houden op parkeren kost veel geld en moet volgens GroenLinks met de parkeertarieven terugverdiend worden. GroenLinks wil niet dat parkeren door de belastingbetaler gesubsidieerd wordt. De parkeertarieven moeten kostendekkend zijn. Dat zijn ze op dit moment nog niet.

Seyst.nu: Eens

Om het centrum aantrekkelijk te maken voor de inwoners en de bezoekers van de gemeente Zeist, dienen de parkeertarieven verlaagd te worden. Bovendien vindt Seyst.Nu dat er achteraf betaald parkeren zo maximaal mogelijk moet worden ingevoerd! Beide maatregelen komen de ‘beleving’ van ons centrum ten goede.

CU SGP: Eens

Het derde en vierde uur van het parkeren moeten gratis worden. Dit nodigt uit om langer te winkelen en te genieten van ons prachtige centrum.

SP: Eens

Dit is één van de zaken die de gemeente kan aanpakken om het winkelen etc. in het centrum beter toegankelijk te maken. Veel bezoekjes zijn kortdurend en een keuze van de eerste 2 uur gratis parkeren in garages zou een gunstige oplossing zijn.

Nieuw Democratisch Zeist: Oneens

De gemeente Zeist lijdt al verlies aan de parkeeropbrengsten, terwijl de kosten van de parkeergarages niet dalen. In 2013 was dat verlies 1 miljoen euro. Dat tekort moet door de burgers worden opgebracht. Verlaging van de parkeertarieven maakt het tekort alleen maar groter.

D66: Oneens

Fouilleren kan als zeer vervelend worden ervaren, zeker wanneer je niets doet wat niet mag. Toch kan het in zeer uitzonderlijke gevallen nodig zijn om te fouilleren als dit de algemene veiligheid ten goede komt. De stelling is andermaal vrij absoluut gesteld. Wij zeggen wat dit betreft nooit nooit.

VVD: Oneens

Een onveilig gevoel is de grootste inbreuk op iemands vrijheid. Het is aantoonbaar dat preventief fouilleren bijdraagt aan de veiligheid op straat en op grond daarvan moet het voor de politie mogelijk zijn om iemand die zich verdacht gedraagt preventief te fouilleren.

PvdA: Oneens

Wie niets te verbergen heeft, heeft ook niets te vrezen. Soms is het nodig dat de politie het instrument van preventief fouilleren moet kunnen inzetten, bijvoorbeeld bij manifestaties met een verhoogd risico voor de openbare orde en veiligheid en gebieden met een voortdurende drugsoverlast.

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist is van mening dat, indien het nodig is om de openbare orde en veiligheid te waarborgen, preventief fouilleren door de politie mogelijk moet zijn.

GroenLinks: Eens

Voor GroenLinks geldt dat er sprake moet zijn van een verdenking of een reden voordat de politie over mag gaan tot fouilleren.

Seyst.nu: Oneens

In de Nederlandse wetgeving is bepaald dat de politie onder bepaalde omstandigheden preventief mag fouilleren. Alleen als er aanleiding toe is, vindt Seyst.Nu dat dit moet kunnen.

CU SGP: Oneens

De veiligheid van onze inwoners is prioriteit nummer één. De politie moet middelen hebben om die te garanderen en daar hoort ook preventief fouilleren bij.

SP: Eens

Peventief fouilleren is een grove aantasting op het persoonlijk lichaam en veroorzaakt juist veel agressie, terwijl bij de effectiviteit grote vraagtekens kunnen worden gezet.

Nieuw Democratisch Zeist: Oneens

Preventief fouilleren is fouilleren zonder dat er een verdenking tegen de persoon in kwestie bestaat. Daartoe moet een veiligheidsrisicogebied worden aangewezen: bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. De raad van Zeist heeft die bevoegdheid niet aan de burgemeester gegeven. Dus mag de politie het ook niet doen.

D66: Geen van beide

Inwoners in de wijk moeten kunnen meebeslissen over hun wijk. D66 wil dat bewoners zelf democratisch kunnen aangeven welke wensen ze hoe gerealiseerd willen zien, uiteraard binnen de financiële randvoorwaarden die de gemeente stelt. Geld overdragen wil D66 echter alleen als er wijkinitiatieven zijn die ook daadwerkelijk de daarbij horende verantwoordelijkheid kunnen en willen overnemen.

VVD: Eens

Onze inwoners en ondernemers moeten meer te zeggen krijgen over hoe zij willen wonen en werken. Dit gaat de VVD doen via door bewoners opgestelde wijkvisies. Bij de uitvoering speelt een wijkkteam een belangrijke rol vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dus korte lijnen, goede aanwezigheid in de wijk en daadkrachtig in het oppakken van signalen uit de wijk.

PvdA: Eens

De PvdA wenst ter verdere versterking van het wijkgericht werken in Zeist een onderzoek of experiment naar een verschuiving van bestaande (centrale) budgetten naar de wijken (buurtbudgetten). De PvdA zal dit initiëren en steunen.

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist is van mening dat de schaalgrootte van de wijken in Zeist te klein is om wijken eigen geld te geven voor onderhoud en leefbaarheid. Het wordt onduidelijk wie erover gaat en wie er zal beslissen. Voorts kunnen de kosten voor de gemeente oplopen door inefficiënte aanbestedingen.

GroenLinks: Eens

Zeist kent op dit moment al wijkbudgetten. Dit blijkt goed te werken. GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners op deze manier invloed kunnen uitoefenen op hun directe woonomgeving. Het is goed als bewoners mee kunnen praten over de besteding van de wijkbudgetten. Wel moet helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.

Seyst.nu: Eens

De Seyst.Nu vindt het belangrijk dat wijken de gelegenheid moeten krijgen om mee te denken en te beslissen over het verhogen van de leefbaarheid en ook het onderhoud. Dit zorgt ook voor sociale cohesie.

CU SGP: Eens

Het is belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk ruimte krijgen om hun leefomgeving naar wens in te richten. Binnen de grenzen van de gemeentelijke kaders moet de gemeente dit zoveel mogelijk faciliteren, waar nodig met geld. De wijkteams spelen wel een belangrijke rol in juiste en eerlijke besteding van budget.

SP: Eens

Met het wijkteam als beheerders: deze mensen staan dichtbij de bewoners en kunnen veel makkelijker beslissingen maken op de gevraagde doelen.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

Het Wijkgericht werken in Zeist is versterkt, maar nog steeds te bureaucratisch ingericht vanuit het gemeentehuis en te weinig in de wijk geworteld. Daarom kiest NieuwDemocratischZeist voor méér zeggenschap voor de buurten o.a. door vertegenwoordiging van buurt- en belangenverenigingen in het wijkteam en zeggenschap over de inzet van het wijkbudget voor de buurt.

D66: Eens

D66 streeft naar zoveel mogelijk duurzaam vervoer. Zeker in het centrum, waar de luchtkwaliteit lijdt onder zware, vervuilende vrachtwagens. Wij zijn er een warm voorstander van om alleen nog Euro 5- en Euro 6- vrachtwagens toe te laten in het centrum.

VVD: Oneens

De VVD wil schonere lucht in het centrum maar een dergelijke maatregel lost dit probleem niet op en kost de ondernemers veel geld. De VVD ziet liever meer creatieve maatregelen om dit probleem op te lossen, die niet ten koste gaan van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door het wegnemen van drempels.

PvdA: Eens

De PvdA steunt een beleid gericht op het weren van vervuilende vrachtwagens. Deze horen niet in een woonwijk, net zo min als in het centrum. Het is de verantwoordelijkheid van ondernemers en hun leveranciers om te zorgen dat de bevoorrading door schone vrachtwagens geschiedt.

CDA: Eens

Het CDA-Zeist wil een schoon centrum. Hierbij hoort ook dat vervuilende vrachtwagens voor het laden en lossen worden geweerd uit het centrum. Ondernemers en winkeliers moeten met hun leveranciers afspraken maken over hoe goederen op een milieuvriendelijke wijze bij hen worden aangeleverd. Hierbij passen niet meer de vervuilende vrachtwagens met hoge uitstoot van onveilige stoffen en gassen.

GroenLinks: Eens

In het centrum wonen ook veel mensen, die last ondervinden van vervuiling van vrachtverkeer. GroenLinks zou het een goede zaak vinden als vervoerders gestimuleerd worden om kleinere en schonere vrachtwagens in te zetten.

Seyst.nu: Eens

Seyst.Nu vindt dit een goed idee, maar wij willen dit ook laten gelden voor de overige wijken! Niet alleen het centrum wordt bevoorraad, maar ook bedrijven die in woonwijken zijn gevestigd, evenals winkelcentra en grote instellingen. Deze regel zou voor Seyst.Nu voor heel Zeist moeten gelden!

CU SGP: Oneens

Maatschappelijke trend voor minder vervuilende vrachtwagens is al ingezet. Ondernemers moeten hun winkels kunnen bevoorraden om zo ons prachtige centrum te kunnen behouden. Wel moeten de laad- en lostijden acceptabel zijn voor de omgeving.

SP: Eens

Vervuilende vrachtwagens zijn zeer storend voor bewoners en kunnen een gevaar voor de volksgezondheid zijn.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

De grootste concentraties van uitstoot van fijnstof treft men aan in stedelijke gebieden. Zo ook in Zeist: de Dorpsstraten en de Slotlaan. Het weren van vervuilende vrachtwagens voor laden en lossen in het centrum levert een aanzienlijke vermindering van deze uitstoot. Maar invoering moet niet leiden tot extra controleurs met extra kosten.

D66: Eens

De vervuiler betaalt. Dat is een veel gehoorde kreet. En erg waar. D66 onderschrijft dus de stelling dat je meer moet betalen als je meer afval laat ophalen. Wel is D66 van mening dat goed gekeken wordt naar de manier waarop. Dat moet eerlijk en goed controleerbaar zijn en niet het verkeerde gedrag uitlokken. Zoals het dumpen van afval op andere plekken. Echter, meer effectief is scheiden bij de bron.

VVD: Oneens

De VVD vindt dat de vervuiler in principe dient te betalen en vindt het voorstel dus een sympathiek idee. Helaas kost uitvoering van dit voorstel veel geld en op grond daarvan kiest de VVD niet voor deze oplossing.

PvdA: Eens

De PvdA steunt plannen om de hoogte van de afvalstoffenheffing af te laten hangen van de hoeveelheid aangeboden afval door weging. Dit zou er toe bij kunnen dragen dat de totale hoeveelheid afval vermindert en het milieu minder belast wordt.

CDA: Oneens

Zeist heeft een goed afvalstoffenbeleid. Het CDA-Zeist is van mening dat als de afvalstoffenheffing zal afhangen van de hoeveelheid afval die wordt aangeboden dit zal leiden tot het illegaal dumpen van afval in de natuur en bossen.

GroenLinks: Eens

GroenLinks vindt dat de vervuiler moet betalen. Het zou goed zijn dat als mensen die weinig afval produceren, worden beloond met lagere afvalstoffenheffing.

Seyst.nu: Oneens

Voor Seyst.Nu is dit een belangrijk punt. Doordat er steeds meer gescheiden afval wordt opgehaald, dalen de kosten. Immers, gescheiden afval brengt geld op. De kosten kunnen hierdoor mede gefinancierd worden, waardoor de afvalstoffenheffing per inwoner verlaagd kan worden.

CU SGP: Eens

In Zeist is altijd het principe gehuldigd dat de heffingen kostendekkend moeten zijn. De afvalstoffenheffing is hierbij geen uitzondering.

SP: Oneens

Diftar mag je niet los zien van degenen die zorgen voor dat afval. De producenten moeten veel beter hun best doen om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Ook andere verpakkingsmaterialen, die minder slecht zijn voor het milieu, moeten meer worden toegepast, ook bij de goedkopere producten.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

Afvalpreventie is belangrijk voor het milieu. NieuwDemocratischZeist wil een ''afvaldialoog'' tussen burgers en gemeente: hoe kunnen we het afval beperken en beter scheiden en dit als financieel voordeel teruggeven aan de burger? NieuwDemocratischZeist wil het aanbieden van minder afval (zoals in de gemeente Soest al gebeurt) daarom belonen door een verlaging van de reinigingsheffing.

D66: Eens

Fijnstof is ontzettend schadelijk voor de gezondheid. D66 pleit er al jaren voor dat de snelheid op de A28 omlaag moet. Onlangs is de snelheid zelfs omhoog gegaan. Zeer onwenselijk, zeker als je je realiseert hoe dicht bijvoorbeeld de flats van Vollenhove op de snelweg staan. Het is in ieders belang om deze snelheid weer terug te brengen, liefst tot 80 km per uur.

VVD: Oneens

Dit voorstel is slecht voor de doorstroming. Er zijn goede alternatieven beschikbaar en de VVD pleit er dan ook voor om de geluidswallen langs de A28 te verhogen.

PvdA: Eens

De PvdA is van mening dat een lagere snelheid op de A28 de uitstoot van fijnstof en de geluidoverlast van de auto’s vermindert en daarvan profiteren de wijken van Zeist die aan de A28 liggen, zoals de Verzetswijk, Vollenhove, Hoefakker en Huis ter Heide.

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist is van mening dat niet aangetoond is dat de normen worden overschreden. Voorts is dit geen beleid waar de gemeente direct invloed op kan uitoefenen c.q. dit kan regelen.

GroenLinks: Eens

Een lagere snelheid op de A28 geeft voordelen voor de wijken die aan de snelweg grenzen: Vollenhove, Pedagogenbuurt en Huis ter Heide. Het geeft minder fijnstof en luchtvervuiling, wat met name voor opgroeiende kinderen veel beter is. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling. Daarom pleit het Longfonds ervoor dat scholen en kinderopvang minstens 300 meter van de snelweg af moeten liggen.

Seyst.nu: Oneens

Het blijkt dat door de snelheid te verlagen naar 80 km/u de doorstroming op de A28 wordt verminderd. Het gevolg is filevorming en dat hierdoor de uitstoot eerder hoger wordt dan lager. 80 km/u heeft alleen zin als er een goede doorstroming is gegarandeerd.

CU SGP: Oneens

Er is nu een goede balans gevonden tussen de nieuwe maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen en de situatie zoals die voor de verbreding was. Deze balans moet zo blijven.

SP: Eens

Fijnstof en lawaai op en rond de woonwijken van Zeist, nabij de A28, zijn fors en moeten gereduceerd worden. Hele dure oplossingen, zoals overkapping van de A28, zijn niet reëel. Een minder hoge snelheid kan veel ellende oplossen.

Nieuw Democratisch Zeist: Geen van beide

Onderzoek wijst uit dat verkeer met minder snelheid naar verhouding meer uitstoot dan sneller verkeer. Stilstaand verkeer is het meest milieuvervuilend. Verkeersdoorstroming heeft bij NieuwDemocratischZeist dan ook voorrang. Overkapping van de A28 bij Zeist-Noord zou de uitstoot van fijn stof helemaal drastisch terugdringen.

D66: Oneens

D66 wil zoveel min mogelijk aan de knop van belasting draaien, niet omhoog, niet omlaag. De OZB die wij in Zeist betalen is relatief laag, maar dat pleit niet automatisch voor een verhoging. De gemeente moet goed haar huishoudboekje op orde houden. Uitgangspunten daarbij zijn stabiele geldstromen, binnen de gemeente, en vanuit provincie en Rijk.

VVD: Oneens

De VVD vindt dat werk moet lonen. Het kan niet zo zijn dat als iemand vanuit een uitkering gaat werken hij/zij er netto op achteruit gaat. Een uitgebreid minimabeleid is een verkeerde prikkel en versterkt deze armoedeval. De VVD geeft de voorkeur aan meer structurele oplossingen en kiest voor maatwerk om iemand echt te kunnen helpen in plaats van standaardoplossingen als kwijtschelding.

PvdA: Oneens

Ofschoon de PvdA meer wil investeren in de bestrijding van armoede vindt zij het verhogen van de OZB geen goed middel om hiervoor meer geld te krijgen. Dit treft namelijk ook mensen met een eigen huis en een klein inkomen en de kleine ondernemer in Zeist. Middelen om meer te doen ter bestrijding van armoede komen uit de algemene middelen of extra rijksmiddelen. Die middelen vinden we.

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist is tegen verhoging van de OZB, anders dan de indexering. Voor de bestrijding van armoede moeten andere middelen worden vrijgemaakt binnen de gemeentelijke begroting.

GroenLinks: Eens

De gemeentelijke lasten van de burger in Zeist zijn al jaren op een relatief laag niveau. GroenLinks wil dat als het even kan zo houden maar sluit een lastenverzwaring niet uit als de financiële middelen onvoldoende blijken te zijn om een actief armoedebeleid te kunnen voeren. Juist in economisch slechtere tijden is het goed om te blijven investeren in mensen.

Seyst.nu: Oneens

Neen! Er zijn meerdere mogelijkheden om de bestrijding van armoede te realiseren en te bekostigen. De OZB verhogen is geen optie en geen middel om welke tekorten dan ook te financieren.

CU SGP: Oneens

De gemeente moet zuinig omgaan met haar geld. Tekort op een budget moet leiden tot creativiteit en het efficiënter besteden van de middelen. Het verhogen van willekeurige belastingen als de OZB hoort daar niet bij.

SP: Eens

Als de bestrijding van armoede met het huidige geld niet kan worden gedaan en er ook vanuit het rijk niet meer geld hiervoor beschikbaar is, dan is verhogen van de OZB de enige oplossing.

Nieuw Democratisch Zeist: Oneens

Jaarlijks maakt de gemeenteraad in de gemeentebegroting een afweging waar het geld voor nodig is. Bij deze afweging wordt ook bepaald of een OZB-verhoging nodig is. Op dit moment is meer geld voor armoedebestrijding in Zeist niet nodig.

D66: Oneens

Maar er moeten er ook niet veel meer bijkomen. Wanneer er nieuwe snelheidsremmende maatregelen moeten komen, moet de gemeente dat altijd in overleg doen met direct betrokkenen. Dan kan de meest passende maatregel worden doorgevoerd. De drempels die er nu liggen, hebben hun functie en worden daarom gehandaafd.

VVD: Eens

De aanleg van drempels is doorgeschoten in Zeist. Dit gaat ten koste van de aanrijtijden van de hulpdiensten, draagt niet bij aan verkeersveiligheid en is slecht voor het milieu.

PvdA: Oneens

De PvdA kiest voor verkeersveiligheid voor burgers en hun kinderen in en rond woonwijken, bij scholen en belangrijke voorzieningen in Zeist. Per geval moet daarbij afgewogen worden welke verkeersremmende maatregelen nodig zijn en de PvdA sluit daarbij drempels niet uit. De PvdA erkent de hinder voor de brandweer of de ambulance, maar voor haar weegt de verkeersveiligheid ook zwaar.

CDA: Eens

Zeist is doorgeslagen als het gaat om het aanleggen van drempels. Daar waar de drempels effectief zijn voor de veiligheid moeten deze blijven. Daar waar zij belemmerend zijn en geen effect hebben, moeten deze worden verwijderd. Het CDA-Zeist wil niet dat Zeist een 'drempeldorp is' maar wil veilige voorzieningen. Voorts zijn er vele andere maatregelen te treffen die zeker zo effectief zijn. Betrek de directe bewoners bij het aanleggen van de maatregelen en haal weg wat overbodig is.

GroenLinks: Oneens

Meer of minder verkeersdrempels zijn geen doel op zichzelf. Voor GroenLinks staat het belang van veiligheid in het verkeer voorop. Kiezen voor optimale veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, kan in bepaalde situaties betekenen dat een verkeersdrempel de beste oplossing is. Vaak zijn verkeersremmende maatregelen hard nodig om de gewenste veiligheid te kunnen borgen.

Seyst.nu: Eens

De grootste ergernis van automobilisten, maar vooral ook van ambulancepersoneel en de brandweer, zijn de drempels! Er zijn vele andere manieren, om de snelheid van het verkeer te remmen. Wegversmallingen, wegverleggingen en asverleggingen zijn alternatieven. Bij calamiteiten kunnen hulpdiensten makkelijker doorrijden waardoor aanrijtijden worden verkort.

CU SGP: Eens

In Zeist is een grote diversiteit aan verkeersdrempels. Het is maar zeer de vraag of die allemaal effectief en noodzakelijk zijn. De gemeente moet zeer terughoudend zijn in het aanleggen van verkeersdrempels en, waar mogelijk, bestaande verkeersdrempels weghalen.

SP: Eens

Er kan meer worden ingezet op handhaving en sociale controle. Vooral ook moet het geen ratjetoe aan allerlei verkeersremmende oplossingen worden, maar moet er uniformiteit zijn.

Nieuw Democratisch Zeist: Eens

Binnen de gemeente Zeist zijn veel onnodige verkeersdoorstroming belemmerende maatregelen getroffen. De vele drempels, wegversmallingen en andere hindernissen zijn vaak een kwelling voor de (oudere) weggebruiker, en leiden bovendien tot extra milieubelasting. NieuwDemocratischZeist wil deze maatregelen zoveel mogelijk opheffen, waarbij de verkeersveiligheid voorop staat.

D66: Geen van beide

Ook op deze vraag een genuanceerd antwoord. D66 is niet voor, maar ook niet tegen. Als er gebouwd wordt op de markt, kan dat alleen als er een heel duidelijk en door ondernemers gedragen beleid is om per saldo de leegstand te verminderen. D66 is voorstander van een compact centrum en bebouwing kan daar aan bijdrage. Maar, nogmaals, onder de juiste voorwaarden en die zijn op dit moment nog niet gesteld.

VVD: Eens

De VVD wil extra winkels niet uitsluiten indien dit de aantrekkelijkheid van het centrum ten goede komt. Uitdrukkelijke voorwaarden zijn dat de te bouwen winkels verhuurd en in gebruik zijn en er een goed alternatief bestaat voor de wellicht hierdoor ontstane leegstand. Dit kan door regels te versimpelen.

PvdA: Oneens

Het centrum van Zeist hoort het kloppend hart ("de huiskamer”) van Zeist te zijn. De PvdA wil de kwaliteit van het centrum verbeteren en verlevendigen, winkelleegstand voorkomen en de openbare ruimte verbeteren. De PvdA steunt de plannen voor een compacter kernwinkelgebied en gezien deze plannen en de huidige winkelleegstand ligt uitbreiding van het aantal winkels op het Marktplein niet voor de hand.

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist is tegen het bouwen, en zeker van extra winkels, op het Marktplein. Niet bouwen voor leegstand! Zeist moet zich inzetten om bestaande winkelpanden die leeg zijn een goede bestemming te geven. Ook moet er een goed leegstandsbeleid komen voor heel Zeist en in het bijzonder voor het centrum. Lees ook het CDA-plan voor het centrum: 'Hart voor het centrum van Zeist' op de site van het CDA-Zeist

GroenLinks: Oneens

Er staan in Zeist momenteel al te veel winkels leeg. GroenLinks vindt het niet verstandig om op dit moment nog meer winkelruimtes bij te bouwen. Eerst moet er een goede visie komen op de toekomst van het centrum en de aanpak van de leegstand. De raad heeft in december 2013 een GroenLinks-motie aangenomen die oproept tot het onderzoeken van de mogelijkheid om met een leegstandsheffing te komen. Zo willen wij de leegstand terugdringen.

Seyst.nu: Oneens

Seyst.Nu is van mening dat eerst de leegstand in Zeist moet worden ingevuld en of opgelost, voordat er weer nieuwe winkelruimte wordt gebouwd!

CU SGP: Oneens

Tenzij noodzaak en behoefte zijn bewezen en het bijdraagt aan een compacter en gezelliger centrum, mogen er geen extra winkels op het Marktplein komen.

SP: Oneens

Er is al een grote leegstand en meer winkels bijbouwen is alleen geldverspilling. Je raakt ook nog eens het Marktplein kwijt.

Nieuw Democratisch Zeist: Oneens

Veel winkels in Zeist-Centrum zijn leeg komen te staan (10% leegstand) maar toch wil Zeist meer winkels in het centrumgebied. NieuwDemocratischZeist is voorstander van verbetering van het centrum maar is tegen het bouwen van nog meer winkels, zoals op het Marktplein aan de Voorheuvel, die ook nog het geld moeten opleveren om de plannen te betalen. Dan maar minder ambitieus!

D66: Oneens

D66 vindt dat het voor omwonenden duidelijk moet zijn wanneer een café of restaurant open en dicht gaat. Op deze manier weet iedereen waar hij aan toe is en tot wanneer eventuele overlast aanhoudt. En hoe minder verschil in sluitingstijd, hoe minder onveiligheid door en overlast van horecabezoekers die nog even elders een laatste glaasje gaan halen.

VVD: Eens

Het is aantoonbaar veiliger wanneer openingstijden flexibel zijn en de horeca zelf kan bepalen wanneer ze willen sluiten. Deze maatregel draagt bij aan het wegnemen van overlast in de 2e Dorpsstraat voor omwonenden.

PvdA: Oneens

De PvdA is gezien de overlast die dit helaas geeft geen voorstander van vrije openingsuren voor cafés en restaurants. Het regelen van openingstijden zoals nu gebeurt, geeft voldoende ruimte voor een goed uitgaansklimaat en beperkt de overlast van buurtbewoners.

CDA: Oneens

Het CDA-Zeist vindt het goed dat er regels zijn voor openings- en sluitingstijden. Dit om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

GroenLinks: Eens

Door het spreiden van de sluitingstijden voorkom je dat alle klanten op een gelijk moment over straat naar huis gaan. Dit kan de overlast beperken. GroenLinks staat open voor een dergelijke oplossing van overlast op vrijdag- en zaterdagavond.

Seyst.nu: Oneens

Dit is niet mogelijk. Deze regels zijn vastgesteld in de gemeentelijke verordeningen en gebaseerd op de horecawetgeving. Seyst.Nu is het niet eens dat de horecagelegenheden dit zelf kunnen bepalen.

CU SGP: Oneens

De vrijheid van de ondernemer moet altijd in lijn worden gebracht met de belangen van de omgeving. Vaste openings- en sluitingstijden zijn van belang voor het leefklimaat rond cafés en restaurants. Daarom moet de gemeente daar ondernemers niet volledig de vrije hand in geven.

SP: Oneens

Ruime openingstijden zijn er nu al in Zeist voor de cafés. Om een balans te hebben tussen de belangen van de cafébezoekers en de mensen die wonen in het centrum, worden de sluitingstijden bepaald door de gemeente. Dit om overlast te voorkomen.

Nieuw Democratisch Zeist: Oneens

NieuwDemocratischZeist vindt dat de gemeente de openings- en sluitingstijden moet blijven bepalen. Dit ter bescherming van de leefbaarheid en de nachtrust van de omwonenden.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken